Creator Ośrodki Medyczne
FUNDACJA CREATOR ARS VITAE
FUNDACJA CREATOR ARS VITAE

Fundacja stawia sobie za cel pomoc w utrzymaniu i rozwoju specjalistycznej bazy medycznej i rehabilitacyjnej dla osób starszych, jak również dla osób potrzebujących. Tworzymy warunki opieki zapewniającej spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego. Prowadzimy wszechstronną działalność w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Opracowujemy, realizujemy i wspieramy programy aktywizacji rehabilitacji osób starszych, a także niepełnosprawnych. Finansujemy leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób chorych, bądź znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Preambuła

Fundacja CREATOR ARS VITAE ustanowiona została na mocy Aktu Notarialnego z dnia 13 sierpnia 2015 roku, a osobowość prawną uzyskała z dniem 01.10.2015 roku wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

STATUT

FUNDACJI CREATOR ARS VITAE

 

RODZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

Fundacja pod nazwą „Fundacja CREATOR ARS VITAE”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez CREATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Lotniczej 37, (działająca przez swoich przedstawicieli) zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A numer 7139/2015  sporządzonym w dniu 13 sierpnia 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart Ilona Roczniak s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 21 lok. 16 przez notariusza Małgorzatę Lenart i działa na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3

 1. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.
 2. Fundacja może zostać organizacją pożytku publicznego.

4

Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz właściwy miejscowo dla siedziby prowadzenia działalności statutowej Prezydent miasta Wrocławia.

5

 1. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres i inne niezbędne dane identyfikacyjne.
 2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub logotypem.

6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA FUNDACJI

7

Celem Fundacji jest:

 1. pomoc w utrzymaniu i rozwoju specjalistycznej bazy medycznej i rehabilitacyjnej dla osób starszych, niepełnosprawnych jak również dla osób potrzebujących, w tym osób poszkodowanych w wypadkach (np. komunikacyjnych)
 2. kształcenie personelu medycznego i pozamedycznego, w tym wolontariuszy,
 3. popularyzacja problematyki związanej z potrzebami osób starszych w celu tworzenia lobby dla seniorów oraz podnoszenia wiedzy w zakresie profilaktyki geriatrycznej w środowisku lekarskim i społeczeństwie,
 4. tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 5. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w szczególności z uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 6. udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 7. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 8. tworzenie, uruchamianie bądź prowadzenie placówek oraz przedsięwzięć, które bezpośrednio służą osobom starszym lub niepełnosprawnym, zgodnie z ideą Fundacji,
 9. współpracę z organizacjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, których zadaniami jest profilaktyka, leczenie i opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,
 10. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz informacyjnej służącej popularyzacji celów Fundacji,
 11. tworzenie i utrzymywanie placówek służących pomocą osobom starszym lub niepełnosprawnym, jak również osobom potrzebującym, w tym także osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 12. realizowanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz poszkodowanych w wypadkach (np. samochodowych),
 13. popularyzację i wspieranie wolontariatu służącego pomocą osobom starszym jak również osobom niepełnosprawnym, w tym na skutek wypadków (np. komunikacyjnych),
 14. szkolenie i aktywizację zawodową opiekunów osób starszych i osób niepełnosprawnych,
 15. popularyzację i tworzenie warunków prozdrowotnego stylu życia, w tym turystyki, rekreacji i sportu, profilaktyki ruchu,
 16. różne inne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności związane z realizacją zadań finansowanych ze środków publicznych i UE,
 17. opracowywanie, realizacja i wspieranie programów aktywizacji, rehabilitacji osób starszych, a także niepełnosprawnych, w tym także poszkodowanych w wypadkach (np. komunikacyjnych) z wykorzystaniem inicjatyw i instrumentów integracji europejskiej,
 18. organizowanie pomocy w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny umożliwiający adaptację społeczną i społeczno-zawodową, a także leczenie osób starszych i osób potrzebujących, w tym osób poszkodowanych na skutek wypadków (np. komunikacyjnych),
 19. promowanie aktywności ruchowej osób starszych poprzez wspólną z innymi organizacjami realizację programów zdrowotnych, profilaktycznych, a także poprzez zaopatrzenie lub dofinansowanie niezbędnego wyposażenia,
 20. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia, oraz leczenie osób chorych,
 21. finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
 22. Fundacja realizuje swoje ww. cele poprzez odpłatne:
 23. świadczenie całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego mieszkającym w domu przez krótki i dłuższy okres,
 24. świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 25. świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom starszym mieszkającym w domu, świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz innych osób potrzebujących,
 26. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, w tym także powstałej na skutek wypadków (np. komunikacyjnych) i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 27. organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
 28. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych,
 29. promowanie i wdrażanie autorskiego programu Fundacji pn. AKTYWNY KLUB SENIORA.

8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 9

W zakresie swojej działalności Fundacja:

 1. Nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Nie przekazuje majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

10

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski wymieniony w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działalności.
 2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach, lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach, udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących w rozumieniu obowiązujących przepisów środki trwałe.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Decyzje w zakresie tworzenia funduszy, określania wysokości kwot przekazanych na te fundusze, a także określania sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi w funduszach celowych, podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

11

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 2. a) darowizn, spadków i zapisów,
 3. b) dotacji, subwencji oraz grantów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  c) praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw,
 4. d) zbiórek i imprez publicznych,
 5. e) nawiązek,
  f) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych,
 6. g) opłat za pobyt osób starszych w Hotelu Rehabilitacyjnym bądź za udział w niestacjonarnych formach rehabilitacji, jak również za inne świadczone przez Fundację odpłatne czynności,
 7. h) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 8. Przychody z darowizn, spadków, i zapisów oraz z subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 12

W przypadku powołania do dziedziczenia Fundacji, Zarząd, za zgodą fundatora, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia, stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 13

 1. Majątek i przychody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 2. Z dochodów niewykorzystanych w danym roku rozrachunkowym tworzony jest fundusz statutowy Fundacji, przeznaczony na realizację jej celów statutowych w latach następnych.
 3. Odpłatna działalność statutowa Fundacji jest prowadzona z zachowaniem przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 14

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz fundacji darowizny w wysokości równej co najmniej 50.000,00 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych), mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji.
 2. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
 3. Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobisty.

 15

 1. Fundator (działający przez swojego przedstawiciela) może przyznać członkostwo honorowe w Zarządzie Fundacji osobom, które przyczyniły się i przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji.
 2. Członek honorowy uczestniczy w działalności Fundacji z głosem doradczym.
 3. Członek honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoja funkcję w Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

16

 1. Organami Fundacji są:
 2. a) Rada Fundacji,
 3. b) Zarząd Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
 6. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 ROZDZIAŁ V

RADA FUNDACJI

 17

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 11 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
 3. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.
 4. W skład Rady Fundacji wchodzą również:
 5. Honorowi Donatorzy Fundacji,
 6. Honorowi Członkowie Fundacji
 7. Zasłużeni dla promowania działań Fundacji, wskazani przez Fundatora przedstawiciele administracji publicznej (rządowej i samorządowej), świata nauki, biznesu,
 8. Inne osoby – wskazane osobiście przez Fundatora, szczególnie zasłużone dla realizacji celów i zadań Fundacji, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo i swoją postawą pozytywnie wpływają na rozwój fundacji
 9. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego, zastępców oraz Sekretarza Rady.
 10. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu Rady ustanowią zasady organizacyjne prac Rady zwane Regulaminem Prac.
 11. Rada Fundacji jest organem doradczym pozostałych organów statutowych Fundacji, w szczególności propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona.
 12. Do szczególnych kompetencji Rady Fundacji należy:
 13. udział w tworzeniu programu działania Fundacji,
 14. przedstawianie Zarządowi Fundacji opinii w zakresie potrzeb i kierunków działania Fundacji,
 15. przedstawianie opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
 16. proponowanie i opiniowanie zmian Statutu,
 17. ustanawianie wyróżnień, o których mowa w § 15 i § 16,
 18. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 19. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 20. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 21. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.
 22. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 23. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 24. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
 25. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
 26. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 27. Udział osób wymienionych powyżej w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD FUNDACJI

 18

 1. Zarząd Fundacji liczy od jednego do trzech członków w osobach Prezesa Zarządu i dwóch członków Zarządu, powoływanych przez Fundatora na czas kadencji, która trwa trzy (3) lata.
 2. Z tytułu pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.

19

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 2. a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 3. b) opracowywanie rocznych budżetów oraz rocznych sprawozdań,
 4. c) opracowywanie wieloletnich planów działania fundacji określających długofalowe kierunki jej działania,
 5. d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. e) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
 7. f) opracowywanie planów zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,
 8. g) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
 9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
 11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

20

 1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 3. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

 21

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i zaciągania zobowiązań (podpisywania stosownych dokumentów) w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

ROZDZIAŁ VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 22

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów statutowych może połączyć się z inną Fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Fundacji.

 ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

23

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, albo w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
  2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd.
 2. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Zarządu Fundacji, bądź inna osoba wyznaczona przez Radę Fundacji.

24

 1. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, przekazany zostanie innej fundacji o celach takich samych, jak cele Fundacji.
 2. Wyboru innej fundacji o celach takich samych, jak cele Fundacji dokona i wskaże w uchwale Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej rekomendacji Rady Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany także innej organizacji pożytku publicznego, realizującej ważny społecznie cel.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 25

 1. Zmiana statutu Fundacji, w tym i jej celów, wymaga uchwały Zarządu, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów, samodzielnie jak i we współdziałaniu z innymi podmiotami.
 3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady bądź jednostki organizacyjne.
 5. Jeżeli Rada Fundacji nie postanowi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 26

W razie zaprzestania działalności lub zakończenia bytu prawnego Fundatora, a także w razie jego niezdolności do podejmowania czynności prawnych, uprawnienia i zadania wynikające z niniejszego Statutu przechodzą na Radę Fundacji, która je przejmuje i realizuje jak Fundator. Rada Fundacji wyznaczy w drodze uchwały osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień Fundatora.

27

 1. Fundator przyjął Statut w dniu 14 sierpnia 2015 roku.
  2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Zarząd

 • Prezes Zarządu – Piotr Stelmaszewski

Rada Fundacji

 • Jolanta Malinowska
 • Katarzyna Lignar
 • Adam Józefowicz
 • Andrzej Zieliński

Fundacja CREATOR ARS VITAE

ul. Lotnicza 37

54-154 Wrocław

tel. 71 362 02 00, fax 71 362 02 01

fundacja(a)creator.wroc.pl

nr konta: 69 1050 1575 1000 0900 3074 3026

Wesprzyj nas

Finansowanie celów statutowych Fundacji CREATOR ARS VITAE możliwe jest dzięki wsparciu wszystkich tych, którym nie jest obojętne tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.

Cenna jest każda forma udzielonego wsparcia na konkretne działania podjęte przez Fundację na rzecz osób starszych.

Rozliczamy się z każdego wsparcia.

Wierzymy, że dzięki życzliwości Państwa osoby starsze będą mogły nie tylko zamieszkać w wyjątkowym domu, z którego będziemy wszyscy dumni, ale również przełamane zostaną bariery przeciw wykluczaniu społecznemu, kulturowemu i technologicznemu osób starszych ze względu na wiek. Dzięki Państwa wsparciu możemy organizować pomoc w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny umożliwiający adaptację społeczną i społeczno- zawodową, a także leczenie i rehabilitację osób starszych i osób potrzebujących, promujemy aktywność ruchową u osób starszych poprzez wspólną organizację i realizację programów zdrowotnych, profilaktycznych.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wsparcia działań Fundacji.

Lekarze