Creator Ośrodki Medyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Creator Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami na: opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod nazwą „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 – E-usługi publiczne – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne: (E-usługi i otwarte zasoby publiczne) w zakresie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, zmuszony jest unieważnić postępowanie.

Bezpośrednią przyczyną unieważnienia jest fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie, informujemy, iż nie możemy zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Za wszystkie złożone oferty dziękujemy.